مقالات

تاثیرات کشاورزی مدرن و استفاده از ابزارها های مدرن بر رشد گیاه

کشاورزی سنتی هر چقدر برای اقتصاد یک کشور و خودکفایی آن مهم باشد، اما دیگر نمی‌تواند در عصری که موضوع آب اصلی‌ترین دغدغه‌ی کشاورزان محسوب می‌شود، به کار گرفته شود و کشاورزان مجبور به تغییر رویه و رو آوردن به کشاورزی مدرن هستند...